Logowanie
+48 530 323 636

Regulamin przekazywania treści marketingowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI „PRZEKAZYWANIE TREŚCI MARKETINGOWYCH FIRMY AKCEPT”

ART. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Opracowanie Regulaminu Usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT” (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 tj. ze zm.).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Przekazywania treści marketingowych przez firmę AKCEPT Wojciech Deja z siedzibą w Jeleniej Górze, przy Placu Piastowskim 14/2, kod 58-560, (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik” - osoba fizyczna, osoba prawna działająca przez osobę umocowaną, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych).
 3. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT” oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 4. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”.
 5. Do korzystania z usługi, konieczne jest spełnienie wymagań technicznych:
  • dostęp do Internetu,
  • posiadanie adresu poczty elektronicznej,
  • posiadanie urządzenia końcowego w postaci telefonu komórkowego lub komputera.

 

ART. 2 PRZEDMIOT, AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA USŁUGI.

 1. Usługa „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”, polega na przesyłaniu przez Usługodawcę:
  • na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (pole wymagane), wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności ofert, promocji i informacji o akcjach marketingowych Portali Firmy Akcept,
  • na podany przez Usługobiorcę adres zamieszkania lub adres dostawy, przesyłek pocztowych zawierających informacje handlowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności ofert, promocji, bonów i informacji o akcjach marketingowych Portali Firmy Akcept.
  • na podany przez Usługobiorcę numer telefonu komórkowego, wiadomości SMS lub połączeń głosowych, zawierających informacje handlowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności ofert, promocji i informacji o akcjach marketingowych Portali Firmy Akcept.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT” nastąpi po:
  • udostępnieniu co najmniej swojego adresu e-mail z zamiarem otrzymywania „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”, w w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w Panelu klienta w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem,
  • zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca może udostępnić inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”.
 5. W celu dezaktywacji Usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT” należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) wiadomości przesłanej za pomocą „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”.
 6. Dezaktywacja Usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT” może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 7. Z chwilą dezaktywacji Usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT” Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”.
 8. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”.

 

ART. 3 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”.
 2. Klient wypełniając pola zapisu do „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT” wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu.
 3. Administratorem danych jest firma „AKCEPT WOJCIECH DEJA” Plac Piastowski 14/2, 58-560 Jelenia Góra, NIP 6161137138
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • przesłania oferty na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wypełnienia obowiązków prawnych(w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów współpracujących w procesie związanym z umową. W związku z realizacją Usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  • kurierom i operatorom pocztowym,
  • bankom i operatorom płatności,
  • firmom współpracującym w celu wykonania usługi.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W celu ochrony danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z rozporządzeniem RODO, według poniższych reguł i standardów:
  • REGUŁA ADEKWATNOŚCI - Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania,
  • REGUŁA TRANSPARENTNOŚCI Właściciel danych osobowych, powinien mieć pełną wiedzę na temat tego, co dzieje się z nimi dzieje w procesie ich przetwarzania. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić pełnej informacji o regułach funkcjonujących w naszej organizacji, jest jej przejawem,
  • REGUŁA PRAWIDŁOWOŚCI Staramy się, aby dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli w jakimś obszarze dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, prosimy o kontakt z nami Plac Piastowski 14/2, 58-560 Jelenia Góra, telefon : 530323636, email odo@akcept.eu
  • REGUŁA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed ich utratą,
  • REGUŁA ROZLICZALNOŚCI Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie zapytania mogli udzielić pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na danych.
 9. PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będzie dochodziło do ich nadużycia (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Prawa te obejmują:
  • PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH To prawo oznacza, że można poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o Kliencie i przesłali je w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów.
  • PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH W przypadku, gdy przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, Klient powinien poprosić o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
  • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, klient uzna, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog danych osobowych, ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do żądania.
  • PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Klienta. Nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania tych danych.
  • PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTRATORA DANYCH Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Klient może poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które zostały podane w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, można żądać poprzez kontakt z nami pod adresem Plac Piastowski 14/2, 58-560 Jelenia Góra, NIP 6161137138, telefon : 530323636, email odo@akcept.eu
 10. Na powyższe dane można się także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie budziło obawę, czy nie narusza praw lub wolności Klienta.
 11. Jeżeli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W ramach wykonania tego uprawnienia, Klient powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznał za naruszające dla Swojego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. PRAWO DO SPRZECIWU Odrębnie chcemy poinformować, że Klient ma również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw składa się wówczas, gdy Klient nie chce, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku, dalej będziemy przetwarzali dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłoszony został sprzeciw, chyba że żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu można zgłosić kontaktując się z nami Plac Piastowski 14/2, 58-560 Jelenia Góra, NIP 6161137138, telefon : 530323636, email odo@akcept.eu
 14. AKCEPT może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez AKCEPT jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec firmy AKCEPT lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

ART. 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może złożyć reklamację mailem wysłanym na adres biuro@akcept.eu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, skierowanym na adres AKCEPT Wojciech Deja, pl. Piastowski 14/2, 58-560 Jelenia Góra, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez firmę AKCEPT lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Firma AKCEPT rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów firma AKCEPT może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

ART. 5 ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom.

 

ART. 6 KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

ART. 7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi „przekazywania treści marketingowych firmy AKCEPT”, na terenie całego świata.
 3. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

ART. 8 WYBÓR PRAWA I SĄDU

 1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy AKCEPT.

 

ART. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Walczymy o Twój sukces  -  Jesteśmy mniejsi  -  Zależy nam bardziej!

Od ponad 20 lat zajmujemy się marketingiem turystycznym i promujemy obiekty noclegowe, gastronomiczne i atrakcje turystyczne w Polsce.   ROBIMY TYLKO TO! Pomożemy Ci:

 • uzyskać większe obłożenie w twoim obiekcie
 • szybciej rozwijać Twój biznes i osiągnąć sukces
 • zadbać o poprawny wizerunek Twojego obiektu i promocję w internecie
 • uwolnić Twój czas, pomagając Ci w obowiązkach marketingowych
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram